top of page

Algemene voorwaarden

Algemeen

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met onze onderneming, onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. In onderhavige tekst wordt “klant” genoemd, degene die de bestelling of order geeft en “LUKAS. Grafisch Ontwerp” in naam van Lukas Breughe degene die het order aanvaardt en uitvoert. De klant verklaart de bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud in zijn geheel te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben voorrang op deze van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke

aanvaarding van de leverancier.

 

Auteursrechten

Auteursrechten zijn nooit begrepen in de geleverde ontwerpen. Door LUKAS. Grafisch Ontwerp ontworpen modellen, teksten, tekeningen, bladschikkingen, lay-outs, schetsen, interpretaties en dergelijke, blijven dan ook zijn eigendom. De klant kan er voor of na levering van het werk de overdracht niet van eisen.

 

Bestellingen

Wie order of opdracht tot uitvoering geeft wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. LUKAS. Grafisch Ontwerp wijst hierin alle aansprakelijkheid tegenover derden af. De klant is tevens aansprakelijk voor de betaling van de facturen, zelfs indien de klant verzoekt deze aan derden te factureren en indien LUKAS. Grafisch Ontwerp hiermede heeft ingestemd.

 

De klant is tevens aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, reproductie, artistiek of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde producten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart LUKAS. Grafisch Ontwerp uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortkomen.

 

Bij laattijdige levering door de klant van teksten, foto’s, logo’s of gelijkaardig, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door LUKAS. Grafisch Ontwerp afgewezen. Dit is tevens het geval bij onderbrekingen voor wijzigingen. Stopzetting in een bepaald stadium van de opdracht geeft LUKAS. Grafisch Ontwerp het recht alle kosten tot op dat ogenblik aan te rekenen.

 

Goed voor druk

De klant ontvangt voor elke bestelling een ‘goed voor druk’. Wanneer de klant akkoord geeft op goed voor druk kan deze niet meer betwist worden bij levering. Schriftelijk akkoord of betaling worden beide aanschouwd als bevestiging van de ‘goed voor druk’. 

 

Leveringstermijn

Bij uitdrukkelijk vermelde leveringstermijnen op schrift bij bestelling, begint de leveringstermijn te lopen vanaf de eerste werkdag waar op de nodige materialen bezorgt zijn van de klant aan LUKAS. Grafisch Ontwerp. 

Laattijdig afleveren van teksten, logo’s, foto’s en dergelijke door de klant kan de leveringstermijn verlengen en de kosten verhogen (expresslevering, etc). 

Bewaring 

LUKAS. Grafisch Ontwerp is niet verplicht definitieve ontwerpen behorende tot de klant in bewaring te nemen. 

 

Toegestane afwijkingen

LUKAS. Grafisch Ontwerp is niet aansprakelijk voor volgende afwijkingen op drukwerk: 

1. Lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, aanblik, satinering, eenvormig heid, van voor- en achterzijde van de drukdragers zelfs indien zij voorkomen in eenzelfde levering of fabricatie of gedeelten ervan;

2. Volkomen overeenstemming van te reproduceren kleuren kan, gezien de aanmaak en veranderlijkheid van inkten en inktgeving niet worden gewaarborgd. Een lichte afwijking moet worden toegestaan.

 

Levering

Leveringen van drukwerk naar de klant worden steeds verzorgd door LUKAS. Grafisch Ontwerp. Verpakkings- en vervoerskosten zijn voor rekening van de klant. De goederen reizen steeds voor risico van de klant. LUKAS. Grafisch Ontwerp kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of oponthoud, tenzij door zijn schuld of de schuld van zijn aangestelden of lasthebbers veroorzaakt.

 

Betaling

LUKAS. Grafisch Ontwerp werkt enkel met 100% vooruitbetaling. Drukwerk of elke andere aflevering van producten worden telkens volbracht na volledige betaling van factuur. Deadlines of gewenste levertermijnen kunnen niet betwist worden wanneer de betaling nog niet volbracht is door de klant. 

 

Bij gebrek aan betaling binnen de dertig dagen, zal het verschuldigd bedrag intrest opbrengen à 15 % per jaar, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

 

Protest

Bij ontstentenis van protest per aangetekende brief binnen de acht dagen zal worden beschouwd dat de geleverde goederen werden aanvaard door de klant. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken in Kortrijk bevoegd. 

bottom of page